อัปโหลดเอกสารตัวชี้วัดภาระงาน

รหัส 4 หลัก

เลข 4 หลักสุดท้าย ของเลขบัตรประชาชน 13 หลัก